محـض یـار

گر نیـایی فقیر می میرم...

محـض یـار

گر نیـایی فقیر می میرم...

محـض یـار

به نام منشأ تفکّر و دانایی
.....
خدایا!
یادمـان بـده ...
یادمان باشد...
یادت باشیم...
............
اگر با خدا باشیم خدا کافیست
بهترین دوست و استاد و معلم و همراه خداست
پس بیایید تصمیم بگیریم از خدای صالحین غافل نشویم ... انشاءالله
منتظر نظرات و انتقادات شما عزیزان هستم
ایمیل: montazar110@yahoo.com

کلمات کلیدی
نویسندگان

در مورد خودم می تونم بگم که:
اهل نا کجا آبادم .دانی که کجاست؟
پشت ان چشمه ی سرد پشت دیوار بلند
پشت ان شهر که انگار به ما مینگرد
بگذریم .............
حرفه ام عاشقی و می خواری است
نه از آن می که همه می زدگان می نوشند
من از آن لعل شرابی که طهور است عجب می نوشم
روزگارم خوب است
ساده می اندیشم
ساده هم می گویم
ولی افسوس کسی درک همین ساده ندارد انگار
بگذریم می گفتم
کنیه ام رند و لقب عاشق مست
قبله ام ابروی یار.......
من نمیدانم این همه بحث و جدل بر سر چیست؟
یکی از نان میگوید یکی هر روز پی نام ولقب
و چه کوتاه است همین فاصله ی آمدن و رفتن ما
مثل یک پلک زدن و شاید کمتر
و ببین خلق عجب غافل و سرگردانند............